W ostatnim tygodniu listopada 2012r. ponad 200 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie rysowało, malowało, tworzyło komputerowo prace plastyczne związane tematycznie z prawidłowym postępowaniem ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Przy tej okazji uczniowie mogli wymienić się opiniami, o tym jak postępować w sytuacjach wprowadzania do obrotu oraz stosowania baterii i akumulatorów, a także gospodarowania nimi jako odpadami w momencie, gdy zostały zużyte i nieprzydatne ich użytkownikom. Z najlepszych prac p. Alicja Sawicka stworzyła wystawę ekologiczną na terenie szkoły.

Stanisław Majka
Patryk Szablak kl.1ct
Baterie do pojemnika !
Jakub Sosnowski I CT
uchman1at
kowal 1at
gacioch krystian 1BT
Baterie
biologia
skowronski 1bt
wilczak rafał
bilogia piotr kamiński
Bądź świadomy zagrożenia!!! Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie.90% baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe, najczęściej to baterie cynkowo-manganowe. Baterie alkaliczne są jeszcze w Polsce stosowane stosunkowo rzadko w porównaniu do innych krajów europejskich. Używane w Polsce baterie w zależności od ich rodzaju, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska, należy zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki, gdyż niezależnie od ich składu chemicznego, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych. Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych w Twojej gminie, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Wystarczy jedynie: Oddzielać wszystkie baterie od pozostałych odpadów, Pamiętać o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach, Regularnie odnosić zużyte baterie do punktów zbiórki zużytych baterii. Baterii i akumulatorów małogabarytowych nie trzeba oddawać do punktów zbiórki bezpośrednio po ich zużyciu. Można je zbierać w sposób selektywny w domu, w woreczku bądź pudełku kartonowym. Ważne aby baterie nie trafiały do kosza na śmieci wraz z innymi odpadami. Regularnie zanoś zebrane przez siebie baterie i akumulatory do wyznaczonych w Twoim mieście czy gminie punktów zbiórki. Wszystkie zebrane baterie są segregowane i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane. Recykling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Metody recyklingu baterii i akumulatorów: Metoda mechaniczna - rozdrabniamy i rozdzielamy na poszczególne frakcje: Ferromagnetyka - stal i inne metale, Diamagnetyka - papier i tworzywa sztuczne, paramagnetyka - pozostałe zanieczyszczenia. Metoda hydrometalurgiczna - polega na odzyskaniu materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach lub zasadach. Metoda termiczna- polega na odzyskaniu materiałów dzięki wytopom metalu w piecach w temp. ok. 1400°C. Ze względu na możliwość wydzielania się z odpadów toksycznych substancji, proces jest prowadzony w taki sposób, aby wykluczyć bezpośredni kontakt ze skórą, drogami oddechowymi i błonami śluzowymi.

9 listopada 2012r. w naszej szkole odbył się apel związany tematycznie z 94 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 1CT, 2CT,4BT, 4CT, 4DT Technikum nr 1. Apel miał formę montażu słowno-muzycznego poprzedzonego filmem pt. Droga Polaków do wolności. Autorką scenariusza była p. H. Narkiewicz, scenografię przygotowały p. B. Borowska i p. B. Kudyba.

31.10.2012 ok. godz. 10.00 rozpoczęliśmy jednodniową pieszą wycieczkę, której celem było zwiedzanie elektrowni wodnej znajdującej się u zbiegu rzeki Łyny i rzeki Wadąg. Wędrówka zajęła nam ok. 5 godz. ponieważ przeszliśmy aż 12 km. Tuż po opuszczeniu miasta natknęliśmy się na zabytkowe cmentarze żołnierzy poległych w czasie 1 i 2 wony światowej. Jest to świadetwo niezwykle bogatej historii tych ziem. Po przejściu kolejnych kilometrów zobaczyliśmy tablicę informującą o historii powstania elektrowni, do której zmierzaliśmy. Obejrzeliśmy obiekt  z zewnątrz i  w środku. Byliśmy pod wielkim wrażeniem dwóch turbozespołów, których historia sięga XX wieku. Trzeci, najnowocześniejszy turbozespół był w remoncie. Ogromnie zaskoczyła nas róznica poziomów wody przed i za elektrownią, bo jest to ok. 5,5 m. Jaz elektrowni składa się z 5 części, trzy służą do napędu turbin, jeden jest drogą wędrownych ryb, zaś ostatni, piąty jest jazem bezpieczeństwa, którym mozna wypuścić nadmiar wody w chwili, gdy opady deszcu są zbyt duże. Powrót z wycieczki odbył się brzegiem Łyny aż do mostu prowadzącego do alei Wojska Polskiego.

Organizator wycieczki: Ryszard Kudyba

10112012326
10112012322
10112012333
10112012336
10112012329
10112012327
10112012323
10112012334
10112012320
10112012324
10112012330
10112012325
10112012332
10112012319
10112012328
10112012331
10112012321
10112012335