2 lutego 2013r. odbył się bal studniówkowy uczniów Technikum nr 1, na który zaproszono dyrekcję, grono pedagogiczne oraz przedstawicieli rodziców.

Zobacz poloneza w wykonaniu klas czwartych 

 

Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół Samochodowych każdego roku organizowane są jasełka.
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa, szukających schronienia na noc. Miejsce znaleźli w stajence betlejemskiej. To właśnie tam narodził się Pan Jezus. Pokorni pastuszkowie przybyli z pokłonem, by uczcić narodziny Zbawiciela. Wkrótce pojawili się także trzej królowie prowadzeni przez gwiazdę. Przynieśli wspaniałe dary: złoto, kadzidło i mirrę. Całość została uatrakcyjniona kolędami w wykonaniu uczniów, którym akompaniował Grzegorz Cikacz z klasy 2 BT. Sprzyjało to tworzeniu klimatu radości i refleksji.
Przedstawienie zostało urozmaicone współczesnym akcentem. Dwaj uczniowie z klasy 2 BT: Mateusz Szuchowski i Waldemar Pawelczyk zaprezentowali tekst w aranżacji rapowej, wpasowujący się w przesłanie Bożego Narodzenia.
Do udziału w jasełkach zaangażowani byli uczniowie z następujących klas: 1 BT, 1 CT, 2 AT, 2 BT, 2 CT, 3 DT, 3 CT, 4 BT, 4 DT, 4 CT.
Dzięki występom młodzież miała możliwość podtrzymywania tradycji szkoły, a także zaprezentowania i rozwijania swoich umiejętności artystycznych.
Jasełka zostały wystawione 21 grudnia 2012 roku dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Wprowadziły oglądających w świąteczny klimat Bożego Narodzenia.
Przedstawienie przygotowała p. Elżbieta Lechicka.:) Pomocą służyła p. Joanna Świdzińska.alt

 

 

 

 

 

 

 

jaselka5
jaselka7
jaselka1
jaelka6
jaeslka2
jaselka4

W ostatnim tygodniu listopada 2012r. ponad 200 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie rysowało, malowało, tworzyło komputerowo prace plastyczne związane tematycznie z prawidłowym postępowaniem ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Przy tej okazji uczniowie mogli wymienić się opiniami, o tym jak postępować w sytuacjach wprowadzania do obrotu oraz stosowania baterii i akumulatorów, a także gospodarowania nimi jako odpadami w momencie, gdy zostały zużyte i nieprzydatne ich użytkownikom. Z najlepszych prac p. Alicja Sawicka stworzyła wystawę ekologiczną na terenie szkoły.

gacioch krystian 1BT
uchman1at
Baterie do pojemnika !
Patryk Szablak kl.1ct
Jakub Sosnowski I CT
kowal 1at
biologia
wilczak rafał
Stanisław Majka
bilogia piotr kamiński
Baterie
skowronski 1bt
Bądź świadomy zagrożenia!!! Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie.90% baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe, najczęściej to baterie cynkowo-manganowe. Baterie alkaliczne są jeszcze w Polsce stosowane stosunkowo rzadko w porównaniu do innych krajów europejskich. Używane w Polsce baterie w zależności od ich rodzaju, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska, należy zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki, gdyż niezależnie od ich składu chemicznego, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych. Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych w Twojej gminie, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Wystarczy jedynie: Oddzielać wszystkie baterie od pozostałych odpadów, Pamiętać o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach, Regularnie odnosić zużyte baterie do punktów zbiórki zużytych baterii. Baterii i akumulatorów małogabarytowych nie trzeba oddawać do punktów zbiórki bezpośrednio po ich zużyciu. Można je zbierać w sposób selektywny w domu, w woreczku bądź pudełku kartonowym. Ważne aby baterie nie trafiały do kosza na śmieci wraz z innymi odpadami. Regularnie zanoś zebrane przez siebie baterie i akumulatory do wyznaczonych w Twoim mieście czy gminie punktów zbiórki. Wszystkie zebrane baterie są segregowane i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane. Recykling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Metody recyklingu baterii i akumulatorów: Metoda mechaniczna - rozdrabniamy i rozdzielamy na poszczególne frakcje: Ferromagnetyka - stal i inne metale, Diamagnetyka - papier i tworzywa sztuczne, paramagnetyka - pozostałe zanieczyszczenia. Metoda hydrometalurgiczna - polega na odzyskaniu materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach lub zasadach. Metoda termiczna- polega na odzyskaniu materiałów dzięki wytopom metalu w piecach w temp. ok. 1400°C. Ze względu na możliwość wydzielania się z odpadów toksycznych substancji, proces jest prowadzony w taki sposób, aby wykluczyć bezpośredni kontakt ze skórą, drogami oddechowymi i błonami śluzowymi.