2 lutego 2013r. odbył się bal studniówkowy uczniów Technikum nr 1, na który zaproszono dyrekcję, grono pedagogiczne oraz przedstawicieli rodziców.

Zobacz poloneza w wykonaniu klas czwartych 

 

Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół Samochodowych każdego roku organizowane są jasełka.
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa, szukających schronienia na noc. Miejsce znaleźli w stajence betlejemskiej. To właśnie tam narodził się Pan Jezus. Pokorni pastuszkowie przybyli z pokłonem, by uczcić narodziny Zbawiciela. Wkrótce pojawili się także trzej królowie prowadzeni przez gwiazdę. Przynieśli wspaniałe dary: złoto, kadzidło i mirrę. Całość została uatrakcyjniona kolędami w wykonaniu uczniów, którym akompaniował Grzegorz Cikacz z klasy 2 BT. Sprzyjało to tworzeniu klimatu radości i refleksji.
Przedstawienie zostało urozmaicone współczesnym akcentem. Dwaj uczniowie z klasy 2 BT: Mateusz Szuchowski i Waldemar Pawelczyk zaprezentowali tekst w aranżacji rapowej, wpasowujący się w przesłanie Bożego Narodzenia.
Do udziału w jasełkach zaangażowani byli uczniowie z następujących klas: 1 BT, 1 CT, 2 AT, 2 BT, 2 CT, 3 DT, 3 CT, 4 BT, 4 DT, 4 CT.
Dzięki występom młodzież miała możliwość podtrzymywania tradycji szkoły, a także zaprezentowania i rozwijania swoich umiejętności artystycznych.
Jasełka zostały wystawione 21 grudnia 2012 roku dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Wprowadziły oglądających w świąteczny klimat Bożego Narodzenia.
Przedstawienie przygotowała p. Elżbieta Lechicka.:) Pomocą służyła p. Joanna Świdzińska.alt

 

 

 

 

 

 

 

jaselka1
jaselka4
jaselka5
jaeslka2
jaelka6
jaselka7

W ostatnim tygodniu listopada 2012r. ponad 200 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie rysowało, malowało, tworzyło komputerowo prace plastyczne związane tematycznie z prawidłowym postępowaniem ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Przy tej okazji uczniowie mogli wymienić się opiniami, o tym jak postępować w sytuacjach wprowadzania do obrotu oraz stosowania baterii i akumulatorów, a także gospodarowania nimi jako odpadami w momencie, gdy zostały zużyte i nieprzydatne ich użytkownikom. Z najlepszych prac p. Alicja Sawicka stworzyła wystawę ekologiczną na terenie szkoły.

Stanisław Majka
bilogia piotr kamiński
biologia
skowronski 1bt
Baterie
Baterie do pojemnika !
gacioch krystian 1BT
Patryk Szablak kl.1ct
wilczak rafał
kowal 1at
uchman1at
Jakub Sosnowski I CT
Bądź świadomy zagrożenia!!! Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie.90% baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe, najczęściej to baterie cynkowo-manganowe. Baterie alkaliczne są jeszcze w Polsce stosowane stosunkowo rzadko w porównaniu do innych krajów europejskich. Używane w Polsce baterie w zależności od ich rodzaju, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska, należy zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki, gdyż niezależnie od ich składu chemicznego, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych. Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych w Twojej gminie, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Wystarczy jedynie: Oddzielać wszystkie baterie od pozostałych odpadów, Pamiętać o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach, Regularnie odnosić zużyte baterie do punktów zbiórki zużytych baterii. Baterii i akumulatorów małogabarytowych nie trzeba oddawać do punktów zbiórki bezpośrednio po ich zużyciu. Można je zbierać w sposób selektywny w domu, w woreczku bądź pudełku kartonowym. Ważne aby baterie nie trafiały do kosza na śmieci wraz z innymi odpadami. Regularnie zanoś zebrane przez siebie baterie i akumulatory do wyznaczonych w Twoim mieście czy gminie punktów zbiórki. Wszystkie zebrane baterie są segregowane i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane. Recykling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Metody recyklingu baterii i akumulatorów: Metoda mechaniczna - rozdrabniamy i rozdzielamy na poszczególne frakcje: Ferromagnetyka - stal i inne metale, Diamagnetyka - papier i tworzywa sztuczne, paramagnetyka - pozostałe zanieczyszczenia. Metoda hydrometalurgiczna - polega na odzyskaniu materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach lub zasadach. Metoda termiczna- polega na odzyskaniu materiałów dzięki wytopom metalu w piecach w temp. ok. 1400°C. Ze względu na możliwość wydzielania się z odpadów toksycznych substancji, proces jest prowadzony w taki sposób, aby wykluczyć bezpośredni kontakt ze skórą, drogami oddechowymi i błonami śluzowymi.