W ostatnim tygodniu listopada 2012r. ponad 200 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie rysowało, malowało, tworzyło komputerowo prace plastyczne związane tematycznie z prawidłowym postępowaniem ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Przy tej okazji uczniowie mogli wymienić się opiniami, o tym jak postępować w sytuacjach wprowadzania do obrotu oraz stosowania baterii i akumulatorów, a także gospodarowania nimi jako odpadami w momencie, gdy zostały zużyte i nieprzydatne ich użytkownikom. Z najlepszych prac p. Alicja Sawicka stworzyła wystawę ekologiczną na terenie szkoły.

Jakub Sosnowski I CT
uchman1at
Patryk Szablak kl.1ct
skowronski 1bt
wilczak rafał
gacioch krystian 1BT
bilogia piotr kamiński
Baterie
Stanisław Majka
Baterie do pojemnika !
biologia
kowal 1at
Bądź świadomy zagrożenia!!! Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie.90% baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe, najczęściej to baterie cynkowo-manganowe. Baterie alkaliczne są jeszcze w Polsce stosowane stosunkowo rzadko w porównaniu do innych krajów europejskich. Używane w Polsce baterie w zależności od ich rodzaju, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska, należy zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki, gdyż niezależnie od ich składu chemicznego, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych. Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych w Twojej gminie, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Wystarczy jedynie: Oddzielać wszystkie baterie od pozostałych odpadów, Pamiętać o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach, Regularnie odnosić zużyte baterie do punktów zbiórki zużytych baterii. Baterii i akumulatorów małogabarytowych nie trzeba oddawać do punktów zbiórki bezpośrednio po ich zużyciu. Można je zbierać w sposób selektywny w domu, w woreczku bądź pudełku kartonowym. Ważne aby baterie nie trafiały do kosza na śmieci wraz z innymi odpadami. Regularnie zanoś zebrane przez siebie baterie i akumulatory do wyznaczonych w Twoim mieście czy gminie punktów zbiórki. Wszystkie zebrane baterie są segregowane i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane. Recykling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Metody recyklingu baterii i akumulatorów: Metoda mechaniczna - rozdrabniamy i rozdzielamy na poszczególne frakcje: Ferromagnetyka - stal i inne metale, Diamagnetyka - papier i tworzywa sztuczne, paramagnetyka - pozostałe zanieczyszczenia. Metoda hydrometalurgiczna - polega na odzyskaniu materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach lub zasadach. Metoda termiczna- polega na odzyskaniu materiałów dzięki wytopom metalu w piecach w temp. ok. 1400°C. Ze względu na możliwość wydzielania się z odpadów toksycznych substancji, proces jest prowadzony w taki sposób, aby wykluczyć bezpośredni kontakt ze skórą, drogami oddechowymi i błonami śluzowymi.

9 listopada 2012r. w naszej szkole odbył się apel związany tematycznie z 94 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 1CT, 2CT,4BT, 4CT, 4DT Technikum nr 1. Apel miał formę montażu słowno-muzycznego poprzedzonego filmem pt. Droga Polaków do wolności. Autorką scenariusza była p. H. Narkiewicz, scenografię przygotowały p. B. Borowska i p. B. Kudyba.

31.10.2012 ok. godz. 10.00 rozpoczęliśmy jednodniową pieszą wycieczkę, której celem było zwiedzanie elektrowni wodnej znajdującej się u zbiegu rzeki Łyny i rzeki Wadąg. Wędrówka zajęła nam ok. 5 godz. ponieważ przeszliśmy aż 12 km. Tuż po opuszczeniu miasta natknęliśmy się na zabytkowe cmentarze żołnierzy poległych w czasie 1 i 2 wony światowej. Jest to świadetwo niezwykle bogatej historii tych ziem. Po przejściu kolejnych kilometrów zobaczyliśmy tablicę informującą o historii powstania elektrowni, do której zmierzaliśmy. Obejrzeliśmy obiekt  z zewnątrz i  w środku. Byliśmy pod wielkim wrażeniem dwóch turbozespołów, których historia sięga XX wieku. Trzeci, najnowocześniejszy turbozespół był w remoncie. Ogromnie zaskoczyła nas róznica poziomów wody przed i za elektrownią, bo jest to ok. 5,5 m. Jaz elektrowni składa się z 5 części, trzy służą do napędu turbin, jeden jest drogą wędrownych ryb, zaś ostatni, piąty jest jazem bezpieczeństwa, którym mozna wypuścić nadmiar wody w chwili, gdy opady deszcu są zbyt duże. Powrót z wycieczki odbył się brzegiem Łyny aż do mostu prowadzącego do alei Wojska Polskiego.

Organizator wycieczki: Ryszard Kudyba

10112012331
10112012334
10112012320
10112012322
10112012321
10112012336
10112012327
10112012326
10112012333
10112012319
10112012325
10112012330
10112012328
10112012323
10112012324
10112012329
10112012332
10112012335