Lp.

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

Rodzaj czynności

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

7 maja – 12 czerwca

2018 r. do godz.15:00

 

16 lipca –7 sierpnia 2018 r. do godz.15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum orazo zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

22 – 26 czerwca 2018r. do godz. 15:00

 

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt 1)

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 29 czerwca 2018 r.

 

do 21 sierpnia 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 lipca 2018 r.

godz.11:00

22 sierpnia 2018 r.

godz. 11:00

5.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 4 lipca 2018 r.

 

 

do 24 sierpnia 2018 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęciaw postaci:

  • - przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
  • - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

do 10 lipca 2018 r.

do godz. 15:00

 

 

 

do 29 sierpnia 2018 r.

do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych do szkoły

11 lipca 2018 r.

godz.9:00

 

30 sierpnia 2018 r.

 

Harmonogram został określony Zarządzeniem nr 4/2018 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 stycznia 2018 r. – załącznik nr 1

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4

WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Czytaj....

 

 

 

Załączniki nr 1-3 do Zarządzenia nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

z dnia 31 stycznia 2018 r.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia

Czytaj....