Dokumenty należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej


https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl dla absolwentów gimnazjów

https://ponadpodstawowe-olsztyn.nabory.pl dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

lub można otrzymać w sekretariacie szkoły.

 

Wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) należy przynieść do szkoły:

- wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły na  podstawie wypełnionego wniosku),

- oświadczenia (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),

- kryteria rekrutacyjne (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),

- orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- dyplomy laureata konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych,

- 2 fotografie (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).