PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020


L.p.

ZAMIERZENIA

OPIS PROJEKTU

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

BIEŻĄCA REALIZACJA

NADZÓR

1.

Spotkanie informacyjne, opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

Omówienie zasad współpracy Samorządu Uczniowskiego z organami szkoły i przedstawienie inicjatyw młodzieży na bieżący rok szkolny

IX.2019r.

Wszyscy uczniowie

A. Jasińska

2.

Rozwijanie kompetencji obywatelskich

- Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego zgodnie z zasadami demokracji

- Przeprowadzenie wyborów na przedstawiciela ZSS do Młodzieżowej Rady Miasta

- Wdrażanie młodych ludzi do samorządności i pełnienia przez nich wyznaczonej roli społecznej w Samorządzie Uczniowskim

- Obchody związane ze 100-leciem Niepodległości Polski ( montaż słowno – muzyczny, film patriotyczny, akcja „100 krwiodawców na 100-lecie”, zorganizowanie dnia „Jestem Polakiem”, konkursy historyczne)

- Kultywowanie pamięci o patronie szkoły

- Zbieranie opinii uczniów na temat dotyczący ich problemów i pracy szkoły ( skrzynka )

IX.2019r.

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego

M. Kazin

O. Prusak

3.

Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez Wolontariat Szkolny i inne uczniowskie inicjatywy oraz uroczystości szkolne

- Rada Wolontariatu włącza społeczność uczniowską w liczne akcje charytatywne (zbiórka nakrętek na rzecz chorych dzieci; zbiórka odzieży zimowej na rzecz bezdomnych, ufundowanie paczek świątecznych dla ubogich rodzin, wolontariat na oddziale hematologii Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta w Olsztynie, zorganizowanie kiermaszu ciast, z którego dochód przeznaczymy na szczytne cele )

- Współpraca młodzieży ze środowiskiem lokalnym i mieszkańcami okolicznych budynków poprzez ich udział w dniach otwartych szkoły, wystawach zabytkowych samochodów i motocykli

- Mikołajki

- Jasełka

- Walentynki

- Dzień Kobiet

- Święto Szkoły i jej promocja

- Zgłaszanie osób potrzebujących pomocy

- Utrzymywanie kontaktów ze szkołami partnerskimi w Polsce i za granicą

Cały rok

Uczniowie ZSS

A. Jasińska

N. Jabłońska A.Stefanowicz 

K. Żukowski

J. Świdzińska

4.

Budowanie i wdrażanie świadomości i ekspresji kulturalnej wśród młodzieży

- Promowanie dobrej książki i filmu

- Zorganizowanie konkursu czytelnictwa przy współpracy z biblioteką

-Zorganizowanie Dnia Europejskiego ( poszczególne klasy przygotowują stoiska reklamujące wybrane kraje Europy

- Przeprowadzenie konkursu o Unii Europejskiej

- Udział młodzieży w koncertach szkolnego zespołu muzycznego

- Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe w porozumieniu z Dyrekcją

Cały rok

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciele klas

Ł. Grędziński

Ł. Godlewski

A. Jasińska

Nauczyciele biblioteki

5.

Wspieranie uczniów w doskonaleniu samego siebie, umiejętności uczenia się i chęci zdobywania wiedzy

- Comiesięczne konkursy przedmiotowe dotyczące wiedzy pozapodręcznikowej

- Coroczne konkursy międzyklasowe na najpiękniej udekorowaną świątecznie i patriotycznie pracownię

- Wystawy zabytkowych samochodów i motocykli wykonanych przez poszczególnych uczniów lub grupę młodzieży

- Zorganizowanie konkursu pod tytułem „Mam talent”  

Cały rok

J.w.

Samorząd Uczniowski