UWAGA!

Zmiana rachunku bankowego

Olsztyn dn. 25.01.2018 r.

 

                                                                                                   ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

                                                                                                     im. por. A.M Bocheńskiego

                                                                                                       al. Wojska Polskiego 17

                                                                                                       10-224 Olsztyn

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie, informuje, że od dnia 01.02.2018 r. zostaje zmieniony dotychczasowy rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W związku z tym należy od dnia 01.02.2018 r. wpłacać wymagalne raty pożyczek na niżej podane konto:

 

PKO BANK POLSKI

41 1020 3541 0000 5102 0291 8415

 

                                                             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W N I O S E K

o dofinansowanie do form wypoczynku dla pracownika, emeryta, rencisty i członków rodziny

Pobierz tutaj

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W N I O S E K

o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zapomogi losowej

Pobierz tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

o dochodach

Pobierz tutaj

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego

w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora

 

Nazwa i adres jednostki

Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 17

10 – 224 Olsztyn

Forma zatrudnienia – umowa o pracę - 1 etat

Obowiązki:

- naprawa sprzętu i wyposażenia szkoły,

- usuwanie drobnych awarii instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji sanitarnej

i elektrycznej,

- prace remontowo-budowlane,

- prace porządkowe na posesji szkoły,

- inne prace zlecone przez przełożonych.

Wymagania:

- wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie

   zadań na stanowisku, tj. prac budowlanych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych,

- mile widziane uprawnienia elektryczne do 1 kV,

- doświadczenie na podobnym stanowisku – co najmniej trzyletni staż pracy,

- dobry stan zdrowia,

- prawo jazdy kat B.

Wymagane dokumenty:

- CV z przebiegiem pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających poziom wyksztalcenia oraz kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

W dokumentach aplikacyjnych proszę zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Niniejsza klauzula oraz kserokopie wymaganych dokumentów powinny być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania ofert

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów w dziale kadr Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie, 10-224 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 17, w terminie do 20 kwietnia 2018 r. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone zostaną rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89)5267571 lub (89) 5264441 w. 25.

 

DYREKTOR

Zespołu Szkół Samochodowych

im. por. A. M. Bocheńskiego

w Olsztynie

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Olsztyn, 26.03.2018 r.