W N I O S E K

o dofinansowanie do form wypoczynku dla pracownika, emeryta, rencisty i członków rodziny

Pobierz tutaj

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W N I O S E K

o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zapomogi losowej

Pobierz tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

o dochodach

Pobierz tutaj

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Dyrektora ZSS

 

          Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie informuje, że:

1. Wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku dla pracownika, emeryta, rencisty i członków rodziny należy składać w kadrach szkoły do 12 maja 2016 r.

2. Emeryci i renciści ZSS do wniosków załączają kserokopie decyzji emerytalnych, które otrzymali z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2016 r. Na podstawie niniejszych decyzji jest naliczany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół Samochodowych  www.zss.olsztyn.pl lub w kadrach szkoły.

4. Nauczyciele oraz byli nauczyciele ZSS (emeryci i renciści) mogą składać wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zapomogi losowej. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyna do wniosku należy dołączyć w szczególności:

1) zaświadczenie lekarskie;

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zakupu leków, sprzętu leczniczego, rehabilitacyjnego, okularów oraz protez;

3) oświadczenie o dochodzie przypadającym na jednego członka rodziny, osiągniętym w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioski o przyznanie niniejszej zapomogi dyrektor szkoły rozpatruje raz na kwartał.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. spraw można uzyskać w dziale kadr ZSS - tel. (89) 5267571, 5264441 w. 25 lub tel. kom. 510373200.

 

                                            Dyrektor ZSS

                                  mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Olsztyn, 18.04.2016 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oferta pracy na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu

Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie, 10-224 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 17, zatrudni z dniem 01.09.2017 r. nauczycieli praktycznej nauki zawodu o specjalności: diagnostyka, mechatronika samochodowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Wymiar zatrudnienia – 1 etat

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie mechaniki o specjalności: samochody i ciągniki lub eksploatacji i diagnostyki pojazdów                i maszyn lub mechatroniki samochodowej oraz przygotowanie pedagogiczne

lub

- ukończone pedagogiczne studium techniczne w zakresie motoryzacji

lub

świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w branży motoryzacyjnej,

- wskazane posiadanie uprawnienia egzaminatora w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych,

- dobry stan zdrowia.

Z osobą legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, możliwe jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu.

Oferujemy:

- stabilną pracę o ugruntowanej pozycji rynkowej,

- pracę w godzinach ponadwymiarowych,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- uprawnienia socjalne.

Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie jest w czołówce najlepszych szkół pod względem uzyskiwanych przez uczniów wyników na egzaminach z przygotowania zawodowego. Przyjazna atmosfera w pracy przenosi się na dobre relacje z uczniami i wyniki nauczania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta pracy

na stanowisko nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych

Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie,

10-224 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 17

zatrudni z dniem 01.09.2017 r. nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych

o specjalności: logistyka, transport, spedycja.

Wymiar zatrudnienia – 1 etat

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie logistyki, transportu i spedycji oraz przygotowanie pedagogiczne,

- dobry stan zdrowia,

- obywatelstwo polskie,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- pełna zdolność do czynności prawnych.