Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. w Zespole Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego będzie prowadzone kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami. Zajęcia praktyczne będą prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym
1. W zajęciach praktycznych mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
2. Wszystkie zajęcia praktyczne będą odbywać się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku Librus.
3. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik transportu kolejowego i technik spedytor będą odbywać się nadal wyłącznie w formie online, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i dziennika Librus.
4. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowcy-mechanika w klasach pierwszych i drugich będą dalej realizowane w formie online.
5. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych w klasach trzecich będą realizowane stacjonarnie na warsztatach szkolnych. Jeżeli grupa uczniów będzie większa niż 7 osób, nauczyciel ustali skład osobowy zespołu uczniów odbywających zajęcia w szkole w danym tygodniu.
6. Zajęcia praktyczne warsztatowe w klasie trzeciej na kierunku kierowcy-mechanika będą się odbywały stacjonarnie na warsztatach szkolnych. Jeżeli grupa uczniów będzie większa niż 7 osób, nauczyciel ustali skład osobowy zespołu uczniów odbywających zajęcia w szkole w danym tygodniu. Pozostałe zajęcia praktyczne w formie online.
7. Przy organizacji zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych nauczyciel musi zadbać, aby zajęcia te odbywały się w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Grupy mogą liczyć maksymalnie 7 osób. Liczba godzin w tygodniu nie może przekraczać 10 na oddział.
8. Praktyczna nauka jazdy będzie odbywać się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.
9. Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z przedmiotów praktycznych dla wszystkich klas. Termin spotkania uczniowie indywidualnie ustalają z nauczycielami zajęć praktycznych.
10. Zajęcia teoretyczne na wszystkich kierunkach dalej będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i dziennika Librus .
11. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
12. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.
13. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Konsultacje dla zdających egzaminy
W szkole nadal mogą być organizowane uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce
Podobnie jak przed feriami możliwe jest udostępnianie pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół
Przypominam, że zostały opracowane wytyczne sanitarne, które mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.
Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

https://liblink.pl/keULlo8oMb


Arkadiusz Gnoza
Dyrektor ZSS

SESJA STYCZEŃ-LUTY 2021
Klasy: 4AT, 4BT, 4CT. Technik pojazdów samochodowych
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji MG.43. (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych):
11 stycznia, godz. 13.00 (część praktyczna)
12 stycznia, godz. 14.00 (część pisemna)

Klasa 4ST. Technik spedytor
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji AU.31. (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów):
11 stycznia, godz. 9.00 (część praktyczna)
12 stycznia, godz. 10.00 (część pisemna)

Klasa 4KT. Technik transportu kolejowego
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji AU.47. (Planowanie i realizacja przewozów kolejowych):
11 stycznia, godz. 13.00 (część praktyczna)
12 stycznia, godz. 14.00 (część pisemna)

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA ZAWODÓW:
Kierowca mechanik
Kwalifikacja A.69 (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 9.00

Technik transportu kolejowego
Kwalifikacja A.44 (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 9.00
Kwalifikacja AU.46. (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 9.00
Kwalifikacja A.45 (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 13.00

Technik spedytor
Kwalifikacja A.29 (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 13.00

Technik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MG.18. (egzamin pisemny) - 12 stycznia 2021 r., godz. 10.00

Technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MG.12. (egzamin pisemny) - 12 stycznia 2021 r., godz. 12.00
Kwalifikacja MG.12. (egzamin praktyczny - warsztaty) - 15 stycznia 2021 r., godz. 16.00

SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2021
SZKOŁA BRANŻOWA I ST.
Klasy trzecie na podbudowie gimnazjum
Dla wszystkich zawodów
22 czerwca (część pisemna)
23 czerwca - 8 lipca (część praktyczna)

TECHNIKUM
Klasa 2TKG. Technik transportu kolejowego na podbudowie gimnazjum
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji TKO.07. (Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów):
21 czerwca (część praktyczna)
22 czerwca (część pisemna)

Klasa 3AT. Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MG.12.
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji MG.12. (Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)
22 czerwca (część pisemna)
23 czerwca - 8 lipca (część praktyczna)

Klasa 3BT. Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MG.18.
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji MG.18. (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)
22 czerwca (część pisemna)
23 czerwca - 8 lipca (część praktyczna)

Szanowni Państwo,


od 30 listopada 2020 r. wraca możliwość kształcenia praktycznego na warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych. W związku z tym informuję o zasadach obowiązujących w realizacji kształcenia praktycznego w ZSS we wskazanym terminie:

1. W zajęciach praktycznych mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
2. Wszystkie zajęcia praktyczne będą odbywać się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku Librus.
3. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik transportu kolejowego i technik spedytor będą odbywać się nadal wyłącznie w formie online, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i dziennika Librus.
4. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowcy-mechanika w klasach pierwszych i drugich będą dalej realizowane w formie online.
5. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych w klasach trzecich będą realizowane stacjonarnie na warsztatach szkolnych. Jeżeli grupa uczniów będzie większa niż 7 osób, nauczyciel ustali skład osobowy zespołu uczniów odbywających zajęcia w szkole w danym tygodniu.
6. Zajęcia praktyczne warsztatowe w klasie trzeciej na kierunku kierowcy-mechanika będą się odbywały stacjonarnie na warsztatach szkolnych. Jeżeli grupa uczniów będzie większa niż 7 osób, nauczyciel ustali skład osobowy zespołu uczniów odbywających zajęcia w szkole w danym tygodniu. Pozostałe zajęcia praktyczne w formie online.
7. Przy organizacji zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych nauczyciel musi zadbać, aby zajęcia te odbywały się w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Grupy mogą liczyć maksymalnie 7 osób. Liczba godzin w tygodniu nie może przekraczać 10 na oddział.
8. W klasach czwartych Technikum nr 1 o formie zajęć zdecyduje nauczyciel uczący praktycznych przedmiotów zawodowych.
9. Praktyczna nauka jazdy będzie odbywać się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.
10. Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z przedmiotów praktycznych dla wszystkich klas. Termin spotkania uczniowie indywidualnie ustalają z nauczycielami zajęć praktycznych.
11. Zajęcia teoretyczne na wszystkich kierunkach do 3 stycznia 2021 r. dalej będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i dziennika Librus.

Arkadiusz Gnoza
Dyrektor ZSS

Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły odnieśli wielki sukces. Dwie uczennice Technikum nr 1 otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. Najlepszą uczennicą w ZSS w roku szkolnym 2019/2020 była KAROLINA GRYCZ z klasy 4 KT ze świetną średnią ocen 5,23 i właśnie ona trzeci już raz została Stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Drugą została JOANNA MURASZKIEWICZ z klasy 2 TKP ze średnią ocen 4,76.

Naszym uczennicom gratulujemy bardzo dobrych wyników, osiągnięć i sukcesu!

dyplom prm k g dyplom prm j m

Kliknij aby powiększyć dyplom

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
W ZWIĄZKU
Z PRZEJŚCIEM NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY

1. W związku z zakwalifikowaniem Olsztyna do czerwonej strefy, od 19 października 2020 r. do odwołania Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie realizuje kształcenie teoretyczne w formie zdalnej.
2. Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z planem w formie stacjonarnej w obiektach szkolnych i u pracodawców.
3. Zajęcia praktyczne: organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, zarzadzanie działalnością transportową i spedycyjną, ekonomika transportu, techniki biurowe i informatyczne, działalność usługowa kolei, technologia i organizacja pracy stacji, odbywają się w trybie zdalnym.
4. Realizowane praktyki zawodowe odbywają się bez zmian.
5. Nauka jazdy odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez instruktora.
6. Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
7. Obecność uczniów będzie rejestrowana na podstawie uczestnictwa w zdalnych zajęciach, logowania się na platformie Microsoft 365, aktywności w dzienniku elektronicznym „Librus”: wysyłania/odbierania wiadomości, przesyłania prac.
8. Nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem: dziennika elektronicznego Librus, platformy Microsoft 365 (teams) oraz platformy e-podręczniki.
9. Rodziców i uczniów prosimy o systematyczne zapoznawanie się z przesyłanymi wiadomościami i komunikatami.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI
W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY

1. W związku z zakwalifikowaniem Olsztyna do czerwonej strefy, od 19 października 2020 r. do odwołania Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie realizuje kształcenie teoretyczne w formie zdalnej.
2. Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z planem w formie stacjonarnej w obiektach szkolnych i u pracodawców.
3. Zajęcia praktyczne: organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, zarzadzanie działalnością transportową i spedycyjną, ekonomika transportu, techniki biurowe i informatyczne, działalność usługowa kolei, technologia i organizacja pracy stacji, odbywają się w trybie zdalnym.
4. Realizowane praktyki zawodowe odbywają się bez zmian.
5. Nauka jazdy odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez instruktora.
6. Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
7. Obecność uczniów będzie rejestrowana na podstawie uczestnictwa w zdalnych zajęciach, logowania się na platformie Microsoft 365, aktywności w dzienniku elektronicznym „Librus”: wysyłania/odbierania wiadomości, przesyłania prac.
8. Nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem: dziennika elektronicznego Librus, platformy Microsoft 365 (teams) oraz platformy e-podręczniki.
9. Zdalne nauczanie może być realizowane przez nauczycieli w przydzielonych pracowniach w szkole lub w domu.
10. Istnieje możliwość wypożyczenia potrzebnego do zdalnego nauczania sprzętu. W tej spawie proszę kontaktować się z panią Małgorzatą Worobel.
11. Wychowawcy są zobowiązani do zapewnienia uczniom i rodzicom możliwości logowania się w dzienniku elektronicznym „Librus”.
12. Wychowawcy powinni wskazać uczniów, którzy nie posiadają potrzebnego sprzętu do nauki zdalnej.

* * *

 

 

kwiaty

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Zespołu Szkół Samochodowych
życzymy
spełnienia marzeń, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności,
entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy,
zrozumienia w oczach uczniów
a także wiele radości i powodzenia w życiu osobistym!

Dyrekcja, uczniowie i rodzice